Site Overlay

Náš zakladateľ

Náš zakladateľ otec Lev Ján Dehon sa narodil 14. marca 1843 v La Capelle vo Francúzsku.

Štúdium teológie ukončil v Ríme. Dňa 19. decembra 1868 prijal kňazskú vysviacku.

Ako mladý diecézny kňaz hlboko prežíval sociálne premeny, ktoré prebiehali koncom XIX. storočia vo Francúzsku.

Inšpirovaný Duchom Svätým založil v roku 1878 rehoľné spoločenstvo  kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktoré má svoju špiritualitu sústredenú na Eucharistiu – neustále prítomného Ježiša Krista. „Keď sa budeme veľa modliť, vtedy tiež veľa spravíme“ hovorieval. Jeho nadšenie vyplývalo z hlbokého prežívania viery, ktorú posilňoval eucharistickým kultom.

Páter Dehon bol nielen veľkým ctiteľom a apoštolom Božského Srdca, ale zároveň veľkým apoštolom sociálnej náuky Cirkvi a hlásateľom civilizácie lásky. Preto jeho poslanie je stále aktuálne. Pátri dehoniáni naďalej v duchu „lásky a vynahrádzania Božskému Srdcu“ slúžia ľuďom na celom svete.

Otec Dehon pochopil, že človek, ktorému pomáha Ježišovo Srdce, môže meniť históriu a budovať novú spoločnosť.

Zomrel 12. augusta roku 1925 v rehoľnom dome v Bruseli.

 

Dehon vo veku 16 rokov