Site Overlay

Dehoniáni na Slovensku

Bohuznámym spôsobom sa dostala informácia o systémovo-politických zmenách, a taktiež o raste počtu kňazských povolaní na Slovensku k pátrovi Willemovi Muermansovi z Belgicka, z Flámskej provincie pátrov dehoniánov. Napriek pokročilému veku sa páter Muermans rozhodol pre prvú návštevu Slovenska pravdepodobne v roku 1994. O necelý rok neskôr, v októbri roku 1995, páter Willem pricestoval na Slovensko druhýkrát spolu aj s pátrom Jozefom Furczoňom z Francúzska. Cieľom tejto návštevy bolo navštíviť čo najväčší počet farností a zanechať v nich prvé letáky s informáciami o pátroch dehoniánoch.

Na základe smerníc z roku 1995 sa otec provinciál Czesław Konior rozhodol poslať na Slovensko aspoň prvého kňaza z rehoľného spoločenstva kňazov dehoniánov.

V júni roku 1996 sa páter provinciál spolu s pátrom Zbigniewom Bogaczom provinciálnym riaditeľom a s pátrom Mieczyslawom Klóskom kandidátom na prácu na Slovensku stretli s otcom biskupom Rudolfom Balážom. Dňa 8. júla 1996 biskup Rudolf Baláž informoval predstavených provincie o možnosti pôsobenia v Turčianskych Tepliciach. Dňa 14. júla páter provinciál opätovne pricestoval na Slovensko spolu s pátrom Bogaczom a v ten istý deň sa uskutočnilo prvé stretnutie s vtedajším farárom z Turčianskych Teplíc dôstojným pánom Martinom Mojžišom. Rozhovor sa týkal podmienok príchodu prvého pátra dehoniána z poľskej provincie na Slovensko. Vzhľadom na možnosť pôsobenia v Turčianskych  Tepliciach sa rozhodlo o kúpe domu pre budúcu komunitu.

Od 1. augusta 1996 bol páter Mieczyslaw Klóska vymenovaný za kaplána vo farnosti Turčianske Teplice.

Dňa 15. mája 1997 pricestoval do Turčianskych Teplíc ako druhý z dehoniánov páter Juraj Bernaciak. Do pôsobenia na Slovensku sa zapojil ako misionár ľudových misií. Prvého júla 1997 sa páter Bernaciak ubytoval v novozakúpenom dome a o dva týždne neskôr sa k nemu pripojil rehoľný brat Andrej Skupieň, ktorý sa staral o chod domu. V súvislosti s personálnymi problémami v diecéze otec biskup navrhol, aby sa páter Mieczyslaw Klóska ujal od 1. septembra úradu administrátora farnosti Turčianske Teplice spolu s filiálnymi kostolmi v Dolnej Štubni, v Háji a v Turčianskom Michale. Súčasne pokračovalo prispôsobovanie prvého rehoľného domu podmienkam rehoľného spoločenstva. Po skončení prác dňa 30. septembra 1997 otec biskup Baláž slávnostne požehnal a otvoril novozrekonštruovaný dom pátrov dehoniánov.

V tomto období páter Klóska prijal funkciu riaditeľa Pápežských misijných diel Banskobystrickej diecéze. Vzhľadom na zväčšujúci sa rozsah farských povinností, a taktiež na veľkú potrebu hlásania misií, požiadal pátra provinciála o pridelenie tretieho kňaza.

V súvislosti s tým, po absolvovaní diakonskej praxe v Turčianskych Tepliciach, prichádza v roku 1999 pracovať na Slovensko novovysvätený kňaz páter Jaroslaw Maślanka. Nový kaplán sa rýchlo zapojil do práce s mládežou, vďaka čomu mu bola zverená funkcia zodpovedného za formáciu mládeže v dekanáte.

Okrem pastoračnej práce a misijného pôsobenia sa pátri dehoniáni zapojili aj do ďalších aktivít: starostlivosť o kňazský aj štátny domov dôchodcov, starostlivosť o chorých, duchovná formácia mládeže, založenie klubu anonymných alkoholikov v Turčianskych Tepliciach.

Od roku 2009 sme začali pôsobiť aj vo farnosti Veľké Ripňany.

Aktuálne pôsobíme v 2 farnostiach /Horná Štubňa, Veľké Ripňany/ a zabezpečujeme duchovnú starostlivosť o Milosrdné sestry sv. Vincenta- satmárky vo Vrícku.