Zakladateľ

Otec Lev Ján Dehon sa narodil 14. marca 1843 v La Capelle vo Francúzsku. Štúdium teológie ukončil v Ríme. Dňa 19. decembra 1868 prijal kňazskú vysviacku. Ako mladý diecézny kňaz hlboko prežíval sociálne premeny, ktoré prebiehali koncom XIX. storočia vo Francúzsku.

Inšpirovaný Duchom Svätým založil v roku 1878 Rehoľu kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá má spiritualitu sústredenú na Eucharistiu – neustále prítomného Ježiša Krista. „Keď sa budeme veľa modliť, vtedy tiež veľa spravíme“ hovorieval. Jeho nadšenie vyplývalo z hlbokého prežívania viery, ktorú posilňoval eucharistickým kultom. Páter Dehon bol nielen veľkým ctiteľom a apoštolom Božského Srdca, ale zároveň veľkým apoštolom sociálnej náuky Cirkvi a hlásateľom civilizácie lásky. Preto jeho poslanie je stále aktuálne. Dehoniáni naďalej v duchu „lásky a vynahrádzania Božskému Srdcu“ slúžia ľuďom na celom svete.

Zakladateľ dehoniánov pochopil, že človek, ktorému pomáha Ježišovo Srdce, môže meniť históriu a budovať novú spoločnosť. Zomrel 12. augusta roku 1925 v rehoľnom dome v Bruseli.