Spiritualita

V celej Cirkvi sa ako v každom živom organizme nachádzajú bunky, ktorými sú rodiny. Keďže stav organizmu je podmienený stavom svojich stavebných jednotiek– buniek, aj kvalita cirkevného života je podmienená životom viery v kresťanských rodinách. Aj páter Dehon sa vo svojom detstve stretol so silným svedectvom viery zo strany svojej matky.

Prvotná myšlienka však vôbec nebola výzvou k bezbrehému pastoračnému aktivizmu. Skôr podčiarkovala nutnosť dušpastierskej horlivosti zakorenenej v riadnom duchovnom živote. Duchovný život kňazov Srdca Ježišovho mal byť neustále posilňovaný modlitbou, každodennou adoráciou, posvätným čítaním, ružencom, meditáciou a samozrejme svätou omšou. Na takomto bohatom a pevnom základe sa mala následne rozvíjať činnosť dehoniánov – prorokov lásky a zmierenia ľudí a sveta v Kristovi.