Aktuality

Veľkonočné prianie

jezis

Umučenie Ježiša Krista, Jeho samota a opustenosť v hodine skúšky, Jeho nevysloviteľné utrpenie nám pomáha hlboko precítiť nekonečnú lásku Boha k človeku a zároveň zlobu hriechu a jeho veľkú krutosť.

Toto všetko premohla Božia láska v Ježišovi Kristovi, Jeho umučenie a smrť sa stali bránou večného života – zmŕtvychvstaním pre každého, kto v Neho skladá nádej a ide cestou jeho prikázaní.

Nech Veľkonočná Slávnosť oživí teda naše srdcia nezlomnou vierou i nádejou silnejšou ako je naša beznádej; vierou, že Boh je Pánom neba i Zeme, života i smrti a že v Ňom je naša moc, sila i Zmŕtvychvstanie. Pretože tak ako On prekonal všetko zlo, tak aj my prekonáme zlo, ba i najväčšieho nášho nepriateľa, akým je smrť.

Moc Zmŕtvychvstalého Pána, na orodovanie zakladateľa našej Spoločnosti Kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o. Leva Jána Dehona, nech ožiari svojím jasom tiene nášho života, nech nás vyvedie z bôľu, utrpenia a všetkej úzkosti, lebo skrze Krista, v Kristovi a s Kristom sa uskutoční aj naše zmŕtvychvstanie.

V modlitbách pamätáme na Vás

Kňazi Dehoniáni

Veľká noc 2017

GLORIA IN EXCELSIS DEO

V dnešný večer nám zaznieva starobylý a stále nový spev,
ktorý oznamuje narodenie Pána.
Zaznieva pre toho, kto bdie podobne ako pastieri pred dvetisíc rokmi.
Zaznieva pre toho, kto sledoval adventnú výzvu a v bdelosti očakáva radostnú zvesť,
ktorá sa mení v liturgii na spev:

Dnes sa nám narodil Spasiteľ.

spasitelsmatkou

Pokojné prežitie vianočných sviatkov,
aby Kristov pokoj a láska vládli
vo Vašich srdciach nielen cez sviatky,
ale aj počas celého nasledujúceho roka
Vám želajú
Kňazi Dehoniáni

Kostol plný Božieho milosrdenstva

Iba nedávno, v roku 1997, posvätil v blahej pamäti otec biskup Mons. Rudolf Baláž prvý rehoľný dom poľských misionárov Kňazov Spoločnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku, v Turčianskych Tepliciach, na ulici Slobody č. 61.

Túto Spoločnosť založil 28. júna 1878 francúzsky rehoľný kňaz Ján Leon Dehon a bol jej generálnym predstaveným až do svojej smrti v r. 1925 v Bruseli. Dnes misionári dehoniáni pôsobia na štyroch kontinentoch sveta, kde podstatou ich charizmy je okrem evanjelizácie a všetkých úkonov rehoľného života prežívať všetky práce, radosti i utrpenia v duchu lásky k Božskému Srdcu a zároveň v duchu zadosťučinenia za nedostatok lásky k nemu od ľudí.

Takým spôsobom sa misionári dehoniáni nielen v Turci podieľajú klasickými i modernými formami apoštolátu na evanjelizácii veriacich, osobitne mládeže a starších ľudí v sociálnych ústavoch. Širšie duchovné aktivity začali uplatňovať hneď po zriadení modernej Kaplnky Božského Srdca vo svojom rehoľnom dome, pri posvätení ktorej ich opäť otec biskup požiadal, aby svoje duchovné poslanie rozširovali na okolité farnosti. Dnes pôsobia kňazi dehoniáni aj vo farnostiach Horná Štubňa a Veľké Ripňany. Turčiansko-Teplickým kňazom – dehoniánom bol pridelený do správy rektorálny kostol sv. Anny z roku 1596, postavený ešte v renesančnom slohu.

Misonári dehoniáni sa čoskoro oddali renovácii interiéru kostola sv. Anny a obnove duchovného života v mestskej časti Dolná Štubňa. veľký podiel na tejto obnove mali dehoniáni pátri Mieczyslaw Klóska SCJ, Jaroslaw Mašľanka SCJ, Juraj Bernaciak SCJ a ďalší, ktorých dielo úspešne zavŕšil dnešný rektor kostola Štefan Bysiek SCJ. Dnes je kostol sv. Anny po stránke údržby výzdoby i návštevnosti dôstojným Božím stánkom, čomu sa najviac tešia nielen Dolnoštubňania. Bývajú v ňom pekné a povzbudzujúce duchovné podujatia, modlitbové stretnutia, rôzne príležitostné duchovné slávnosti.

A nad to všetko stáva sa kostolom s relikviami dvoch veľkých svätcov Božieho milosrdenstva, a to sv. pápeža Jána Pavla II. a sv. rehoľnej sestry Faustíny Kowalskej, dvoch svätcov Božieho milosrdenstva. A to práve v roku 2016, ktorý sv. otec pápež František vyhlásil z dôvodov neľahkej situácie vo svete za Mimoriadny rok Božieho milosrdenstva.

Prvý relikviár sv. otca pápeža Jána Pavla II. bol pre kostol získaný na písomnú žiadosť rektora kostola sv. Anny pátra Štefana Bysieka SCJ s odobrením vdp. turčianskoteplickým dekanom Ing. Mgr. Ľubomírom Hudecom aj schválením žiadosti otcom biskupom banskobystrickej diecézy J.Eminenciou Mariánom Chovancom Relikviár bol premiestnený do kostola sv. Anny v Dolnej Štubni so všetkou dôstojnosťou a modlitbami veriacich. Za veľkej účasti veriacich z okolia horného Turca bol na zakončenie sv. omše generálnym vikárom Branislavom Koppalom slávnostne uložený k verejnej úcte natrvalo pod zázračným obrazom Božieho milosrdenstva na bočnom oltáriku v chráme 26. apríla 2014 o 17. hodine. Tam pred relikviárom možno na príhovor svätca vyprosovať odpustenia, milosti a duchovné dary od Všemohúceho aj uctiť ho bozkom.

V rektorálnom chráme sv. Anny v Dolnej Štubni sa vedľa relikviára sv. Ján Pavla II. nachádza aj relikviár sv. rehoľnej sestry Faustíny Kowalskej z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva Z Krakova – Lagevníkov. Táto rehoľnica, ktorá žila iba 33 rokov a zomrela v chýre svätosti nám priblížila tajomstvo Božieho Milosrdenstva a sprostredkovala jeho obraz podľa Božieho zjavenia. Bola 18. mája 1993 vyhlásená na námestí sv. Petra v Ríme za blahoslavenú a 30. apríla 2000 sv. otcom Jánom Pavlom II. za svätú.

Rektor kostola sv. Anny Štefan Bysiek SCJ požiadal 18. decembra 2015 prostredníctvom turčianskoteplického dekana a banskobystrického biskupa o relikviár sv. Faustíny Kowalskej pre jej verejnú úctu v Kostole sv. Anny v Dolnej Štubni. Kladná odpoveď z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova – Lagevníkov prišla 5.2.2016 s termínom prevzatia relikvie 18.3.2016. Bola to radostná a slávnostná udalosť pre celú farnosť v Turčianskych Tepliciach. Sprevádzalo ju putovanie obrazu triptychu Ježiša ako obraz Božieho Milosrdenstva po bokoch s portrétami svätých Jána Pavla II. a Faustíny Kowalskej po rodinách veriacich. Tiež možnosť zakúpenia si dostupnej literatúry o svätcoch, devocionálií, sviec, modlitebníkov, ružencov, publikácii o svätých. V príprave na prijatie relikviáru sa zorganizovali prednášky Klarety Fečovej, rehoľnej sestry z Košíc, aj modlitby ruženca Božieho Milosrdenstva.

Na prijatie relikviára Faustíny Kowalskej sa uskutočnila púť do Krakova zo zástupcov veriacich i mládeže s počtom 75 farníkov. Všetci účastníci púte absolvovali v Krakove – Lagevníkoch bohatý duchovný program spojený s modlitbami a náboženskými spevmi i s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva po poľsky. Táto vzácna udalosť vyžiadania, prijatia a uloženia relikvií k verejnej úcte obidvoch svätcov vyvrcholila 2. apríla 2016 o 10. hodine v Kostole sv. Anny v Dolnej Štubni. Po sv. omši v preplnenom Božom chráme a po precítenej kázni celebranta generálneho vikára Banskobystrickej diecézy Branislava Koppala sa akoby rozliala tak potrebná Božia milosť a Božie požehnanie na všetkých prítomných.

Naozaj sa pre duchovné zdravie oplatí prísť do štubnianskeho kostolíka vzdať bozkom úctu relikviám dvoch veľkých svätcov Božieho milosrdenstva aj ich poprosiť o duchovné orodovanie a nás u Pána života i smrti. To platí nielen pre Tepličanov, Štubňanov, ale aj kúpeľných hostí, ktorí chcú v Turci získať nielen dočasné zdravie, ale aj nádej na večný život.

Jozef Moravec

3. diecézna púť miništrantov v Hronskom Beňadiku

Dňa 10. septembra 2016 už po tretí krát putovali miništranti z Nitrianskej diecézy na miništrantskú púť. Tentokrát sa stretli v Hronskom Beňadiku, kde sa nachádza aj Brána milosrdenstva. Na púti sa zúčastnilo približne 300 miništrantov z celej Nitrianskej diecézy. Farnosť Veľké Ripňany zastupovalo 12 miništrantov.

Púť sa začala prednáškou v miestnom kostole. Témou prednášky bol život sv.Benedikta a história kláštora spojená s prehliadkou kostola sv. Benedikta a Panny Márie. Púť pokračovala sv. omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas kázne okrem iných slov venovaných mládeži biskup Mons. Viliam Judák podporil a povzbudil miništrantov k horlivej miništrantskej službe. Miništranti boli povzbudení vykonávať skutky milosrdenstva. Malí i veľkí pútnici boli obdarení čokoládovými dukátmi milosrdenstva, ktoré im majú skutky milosrdenstva pripomínať. Po sv. omši šikovné gazdinky pohostili pútnikov chutným gulášom a napečenými koláčmi.

Popoludnie strávili miništranti zábavno-súťažnými aktivitami, ktorých cieľom bolo spoznať život sv. Benedikta. Chlapci si prišli na svoje chlapčenské hobby príchodom motorkárov, ktorí umožnili chlapcom vysadnúť na ich motorky a tým pocítiť adrenalín tohto športu.

Púť bola ukončená slávnostným požehnaním a modlitbou. Po pekne strávenom dni plnom krásnych zážitkov sa všetci odobrali do svojich farnosti.

Denný letný tábor vo Veľkých Ripňanoch

Leto nám v mysliach evokuje leňošenie, oddych, zábavu,… Pre školákov leto a s ním súvisiace prázdniny znamenajú najmä zamknuté školské brány, zatvorené učebnice, žiadne učenie sa.

A ako je zvykom, a už azda aj tradíciou, letné prázdniny sa pre deti a mládež z našej farnosti už neodmysliteľne spájajú s denným táborom. Od 19. do 21. júla 2016 sa naša mládež opäť – už 7- krát – stretla, zdolávala prekážky, vzdelávala sa a zabávala.

Prvý deň bol najnáročnejší – zdolávali sme prekážky. Absolvovali sme túru z Nitrianskej Blatnice na Marhát (748,2 m n. m.). Počas putovania sme sa zastavili aj v Rotunde sv. Juraja. Na Marháte sme si oddýchli, opekali sme a vyštverali sme sa aj na 17 m vysokú drevenú rozhľadňu. Vďaka ideálnemu počasiu sa nám naskytol výhľad na prekrásnu panorámu. A čo je najúžasnejšie, mnohí prekonali samých seba, zvíťazili aj nad vlastným strachom z výšky.

Počas druhého dňa sme sa vzdelávali. Najskôr sme navštívili kúriu šľachtického rodu Beňovských vo Vrbovom, kde sme sa dozvedeli informácie o slovenskom cestovateľovi,kráľovi Madagaskaru – Móricovi Augustovi Beňovskom. Následne nás kolesá autobusu odviezli k Mohyle Milana Rastislava Štefánika na vrchu Bradlo (543 m n. m.) a do Múzea Milana Rastislava Štefánika Košariská. V šiestich miestnostiach jeho rodného domu sme videli veľmi zaujímavú expozíciu. Všetko to boli Štefánikove osobné predmety, napr. jeho letecká bunda, ktorú mal oblečenú počas havárie lietadla, nábytok z parížskeho bytu, posmrtný sadrový odliatok jeho tváre a rúk atď.

Tretí deň bol plný slnka, zaslúženej zábavy a leňošenia na kúpalisku Vadaš Thermal Resort Štúrovo.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na zorganizovaní tábora a najmä deťom a mládeži, lebo ako povedal M. R. Štefánik: „Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“

Radostné Aleluja

Aleluja

Radostné Aleluja

Nech znie v našich dušiach“

   Slávenie Pánovho zmŕtvychvstania je pre nás dobrou príležitosťou upevniť sa vo viere, že na ceste života nie sme osamelí a opustení. S nami je živý Kristus, ktorý zvíťazil nad ľudskou biedou práve tým, že sám okúsil ťažkosť ľudskej existencie a dobrovoľne prijal obmedzenosť pozemského bytia. Stal sa tak naším ľudským bratom, ale neprestal byť Bohom a svojou mocou vstal z mŕtvych.

   Nech táto istota v Kristovi je pre nás pevným bodom v našom živote. On nám dokonale ukázal, že nám rozumie a nikdy nás nesklame. Ani vtedy, keď my váhame a vzďaľujeme sa od neho. Vtedy nás osobitne pozýva k sebe.

   Nech Ježišovo veľkonočné víťazstvo naplní Vaše srdcia láskou, radosťou a pokojom…

   Požehnanú Veľkú noc želajú Kňazi dehoniáni

 

Trojdnie Modlitieb matiek vo Veľkých Ripňanoch

10.
Tak ako na celom svete, aj u nás vo farnosti Veľké Ripňany sa konalo v dňoch 29. 1. – 31. 1. 2016 Trojdnie Modlitieb matiek.

V piatok sme odprosovali za svoje hriechy, ktorými sme ublížili našim deťom. Vedené Božím Slovom z knihy Jeremiáš, sme symbolicky odovzdávali svoje hriechy v podobe palice do dverí spovedelnice zhotovenej rukami starej mami. V sobotu sme prichádzali ku krížu nášho Pána a prosili sme Ho o odpustenie hriechov pre tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. V nedeľu pri vyloženej Sviatosti Oltárnej za prítomnosti nášho pátra Jaroslawa sme ďakovali Pánovi za Jeho milosrdenstvo a za všetky Jeho dobrodenia.

Toto Trojdnie MM bolo pre nás výnimočné v tom, že nás navštívila koordinátorka MM Janka Pajanová, ktorá sa prihovorila farníkom na sv. omšiach. Jej svedectvá boli veľkým poučením i povzbudením vo viere a v modlitbe. Tiež sa nám prihovorila aj mama z Topoľčian Gitka Kovačiková a mama z hnutia Deti viery. Nakoľko prežívame Rok milosrdenstva, celé toto modlitbové stretnutie sa nieslo v duchu Božieho milosrdenstva. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Viac fotografií z Modlitieb matiek si môžte pozrieť tu

 

Vianočný pozdrav

vianoce

„Lebo chlapček sa nám narodil,
daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo
a bude nazvaný: zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.“

Na Vianoce k nám prichádza ten, ktorý svetlom svojej osobnosti prežaruje všednosť našich dní, dáva nám do srdca novú radosť, nádej a pokoj. Svojou prítomnosťou spôsobuje, že každý okamih nášho života sa pre nás stáva sviatkom, a tak máme aj my silu stávať sa darom pre druhých. Ježiš neprišiel na túto zem len preto, aby sme mali pár príjemných dní. Prišiel nám odovzdať múdrosť a krásu nebeského života, aby sme žili krásne každý deň v roku.
Všímajme si, ako sa dejiny nášho života stretávajú s dejinami Božieho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa stal jedným z nás. Viera v Neho nás učí vidieť v našom živote starostlivé ruky Milosrdného Otca, ktorý nám dal svojho Syna, aby nikto nezahynul.
Želáme Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí spolu so svojimi blízkymi. Prajeme Vám aj úspešný vstup do nového roka, nech vás počas neho sprevádza zdravie, veľa lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu. Nech sú to nádherné Vianoce, nech Vás naplní pokoj v duši, ktorý sa udrží po celý budúci rok.

Požehnané a pokojné Vianočné sviatky Vám prajú kňazi dehoniáni