Kostol plný Božieho milosrdenstva

Iba nedávno, v roku 1997, posvätil v blahej pamäti otec biskup Mons. Rudolf Baláž prvý rehoľný dom poľských misionárov Kňazov Spoločnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku, v Turčianskych Tepliciach, na ulici Slobody č. 61.

Túto Spoločnosť založil 28. júna 1878 francúzsky rehoľný kňaz Ján Leon Dehon a bol jej generálnym predstaveným až do svojej smrti v r. 1925 v Bruseli. Dnes misionári dehoniáni pôsobia na štyroch kontinentoch sveta, kde podstatou ich charizmy je okrem evanjelizácie a všetkých úkonov rehoľného života prežívať všetky práce, radosti i utrpenia v duchu lásky k Božskému Srdcu a zároveň v duchu zadosťučinenia za nedostatok lásky k nemu od ľudí.

Takým spôsobom sa misionári dehoniáni nielen v Turci podieľajú klasickými i modernými formami apoštolátu na evanjelizácii veriacich, osobitne mládeže a starších ľudí v sociálnych ústavoch. Širšie duchovné aktivity začali uplatňovať hneď po zriadení modernej Kaplnky Božského Srdca vo svojom rehoľnom dome, pri posvätení ktorej ich opäť otec biskup požiadal, aby svoje duchovné poslanie rozširovali na okolité farnosti. Dnes pôsobia kňazi dehoniáni aj vo farnostiach Horná Štubňa a Veľké Ripňany. Turčiansko-Teplickým kňazom – dehoniánom bol pridelený do správy rektorálny kostol sv. Anny z roku 1596, postavený ešte v renesančnom slohu.

Misonári dehoniáni sa čoskoro oddali renovácii interiéru kostola sv. Anny a obnove duchovného života v mestskej časti Dolná Štubňa. veľký podiel na tejto obnove mali dehoniáni pátri Mieczyslaw Klóska SCJ, Jaroslaw Mašľanka SCJ, Juraj Bernaciak SCJ a ďalší, ktorých dielo úspešne zavŕšil dnešný rektor kostola Štefan Bysiek SCJ. Dnes je kostol sv. Anny po stránke údržby výzdoby i návštevnosti dôstojným Božím stánkom, čomu sa najviac tešia nielen Dolnoštubňania. Bývajú v ňom pekné a povzbudzujúce duchovné podujatia, modlitbové stretnutia, rôzne príležitostné duchovné slávnosti.

A nad to všetko stáva sa kostolom s relikviami dvoch veľkých svätcov Božieho milosrdenstva, a to sv. pápeža Jána Pavla II. a sv. rehoľnej sestry Faustíny Kowalskej, dvoch svätcov Božieho milosrdenstva. A to práve v roku 2016, ktorý sv. otec pápež František vyhlásil z dôvodov neľahkej situácie vo svete za Mimoriadny rok Božieho milosrdenstva.

Prvý relikviár sv. otca pápeža Jána Pavla II. bol pre kostol získaný na písomnú žiadosť rektora kostola sv. Anny pátra Štefana Bysieka SCJ s odobrením vdp. turčianskoteplickým dekanom Ing. Mgr. Ľubomírom Hudecom aj schválením žiadosti otcom biskupom banskobystrickej diecézy J.Eminenciou Mariánom Chovancom Relikviár bol premiestnený do kostola sv. Anny v Dolnej Štubni so všetkou dôstojnosťou a modlitbami veriacich. Za veľkej účasti veriacich z okolia horného Turca bol na zakončenie sv. omše generálnym vikárom Branislavom Koppalom slávnostne uložený k verejnej úcte natrvalo pod zázračným obrazom Božieho milosrdenstva na bočnom oltáriku v chráme 26. apríla 2014 o 17. hodine. Tam pred relikviárom možno na príhovor svätca vyprosovať odpustenia, milosti a duchovné dary od Všemohúceho aj uctiť ho bozkom.

V rektorálnom chráme sv. Anny v Dolnej Štubni sa vedľa relikviára sv. Ján Pavla II. nachádza aj relikviár sv. rehoľnej sestry Faustíny Kowalskej z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva Z Krakova – Lagevníkov. Táto rehoľnica, ktorá žila iba 33 rokov a zomrela v chýre svätosti nám priblížila tajomstvo Božieho Milosrdenstva a sprostredkovala jeho obraz podľa Božieho zjavenia. Bola 18. mája 1993 vyhlásená na námestí sv. Petra v Ríme za blahoslavenú a 30. apríla 2000 sv. otcom Jánom Pavlom II. za svätú.

Rektor kostola sv. Anny Štefan Bysiek SCJ požiadal 18. decembra 2015 prostredníctvom turčianskoteplického dekana a banskobystrického biskupa o relikviár sv. Faustíny Kowalskej pre jej verejnú úctu v Kostole sv. Anny v Dolnej Štubni. Kladná odpoveď z Kongregácie Sestier Matky Božieho Milosrdenstva z Krakova – Lagevníkov prišla 5.2.2016 s termínom prevzatia relikvie 18.3.2016. Bola to radostná a slávnostná udalosť pre celú farnosť v Turčianskych Tepliciach. Sprevádzalo ju putovanie obrazu triptychu Ježiša ako obraz Božieho Milosrdenstva po bokoch s portrétami svätých Jána Pavla II. a Faustíny Kowalskej po rodinách veriacich. Tiež možnosť zakúpenia si dostupnej literatúry o svätcoch, devocionálií, sviec, modlitebníkov, ružencov, publikácii o svätých. V príprave na prijatie relikviáru sa zorganizovali prednášky Klarety Fečovej, rehoľnej sestry z Košíc, aj modlitby ruženca Božieho Milosrdenstva.

Na prijatie relikviára Faustíny Kowalskej sa uskutočnila púť do Krakova zo zástupcov veriacich i mládeže s počtom 75 farníkov. Všetci účastníci púte absolvovali v Krakove – Lagevníkoch bohatý duchovný program spojený s modlitbami a náboženskými spevmi i s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva po poľsky. Táto vzácna udalosť vyžiadania, prijatia a uloženia relikvií k verejnej úcte obidvoch svätcov vyvrcholila 2. apríla 2016 o 10. hodine v Kostole sv. Anny v Dolnej Štubni. Po sv. omši v preplnenom Božom chráme a po precítenej kázni celebranta generálneho vikára Banskobystrickej diecézy Branislava Koppala sa akoby rozliala tak potrebná Božia milosť a Božie požehnanie na všetkých prítomných.

Naozaj sa pre duchovné zdravie oplatí prísť do štubnianskeho kostolíka vzdať bozkom úctu relikviám dvoch veľkých svätcov Božieho milosrdenstva aj ich poprosiť o duchovné orodovanie a nás u Pána života i smrti. To platí nielen pre Tepličanov, Štubňanov, ale aj kúpeľných hostí, ktorí chcú v Turci získať nielen dočasné zdravie, ale aj nádej na večný život.

Jozef Moravec